EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Vpis 2019/20

Za vpis v programe izobraževanja odraslih v š. l. 2019/20 oddajte izpolnjeno prijavnico in vso potrebno dokumentacijo (dokument z osebnimi podatki in dokazila o dosedanji izobrazbi).

Prijave za vpis v programa Gimnazija in Maturitetni tečaj ter tečaj Priprave na maturo sprejemamo od 15. septembra 2019 do 30. septembra 2019 oziroma do zapolnitve mest.

Evidenčnih vpisov ne izvajamo.

Izpolnjeno prijavnico in dokazila oddate v tajništvu IO. Ob oddaji prijavnice prejmete položnico za poravnavo stroškov vpisa. Potrdilo o plačilu predložite ob podpisu pogodbe o izobraževanju.

Potrdila o šolanju bomo kandidatom, vpisanim v program Gimnazija oziroma Maturitetni tečaj,  izdajali od 1. 10. 2019 dalje.

Šolsko leto se prične 1. oktobra 2019.

Vabljeni k vpisu!

Ob prijavi v Maturitetni tečaj morate predložiti naslednja dokazila o predhodni izobrazbi:

  • kandidati, ki ste uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja: original in fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi ter originale in fotokopije spričeval prvega, drugega, tretjega in četrtega letnika srednje šole;
  • kandidati, ki ste zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja: original in fotokopijo spričevala o poklicni maturi ter originale in fotokopije spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;
  • kandidati, ki ste zaključili tretji letnik gimnazije, original in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niste bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobite na šoli, kjer ste se nazadnje izobraževali);
  • kandidati, ki imate zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo: original in fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije
  • kandidati, ki ste končali zasebni program Waldorfske gimnazije: spričevalo četrtega letnika.

Ob prijavi v program Gimnazija morate predložiti naslednja dokazila o predhodni izobrazbi:

  • originale in fotokopije dosedanjega srednješolskega izobraževanja
  • original in fotokopijo obvestila o uspehu

Ob prijavi v tečaj Priprave na maturo ni potrebno prilaganje dokazil o predhodnem izobraževanju. Tečaj ne omogoča pridobitve statusa dijaka.

Vpis bo potekal v tajništvu izobraževanja odraslih, soba 109,  od 15. 9. do 30. 9. od 12.00 do 14.00 in po dogovoru.

Ob vpisu skleneta udeleženec in šola Pogodbo o izobraževanju.

 

Cenik za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2019/20

Šolnina

 

Maturitetni tečaj

850,00 €,
900,00 € (po obrokih)

Vpisnina

 

Gimnazija

175,00 €

Maturitetni tečaj

175,00 €

Cena tečaja Priprave na maturo

 

Posamezni predmet

175,00 €

Mentorstvo seminarskih nalog

60,00 €

Opravljanje lab. vaj in mentorstvo

60,00 €

Izpiti

 

Pisni ali ustni izpiti

78,00 € - najmanj ena konzultacija